Infrastructuur

Een goed functionerend stelsel van auto- en fietswegen, viaducten, bruggen, spoor- en tramlijnen, waterwegen en luchthavens is cruciaal voor de ontwikkeling van het land. Bij het ontwerp en gebruik van infrastructuur komen veel technische, financieel-economische en sociaalmaatschappelijk uitdagingen samen. Vooral in dichtbevolkte gebieden schuurt dikwijls het algemeen belang (goede verbinding van A naar B) met het persoonlijk belang of belangen van andere aard (bijvoorbeeld klimaat/milieu). Onze werkwijze stoelt op een systematische aanpak van behoeften en belangen en om deze expliciet af te wegen. Onze expertise – het functioneel en systeemdenken – passen wij al vele jaren met succes toe in complexe infrastructuurprojecten door voortdurend de functionele behoefte centraal te stellen om daarmee innovatieve oplossingsrichtingen de ruimte te geven. Lees hier meer over onze betrokkenheid bij het project Zuidasdok.

Ruimtelijke ontwikkeling

Beschikbare ruimte wordt alsmaar schaarser en bestaande ruimte moet steeds vaker meerdere functies gaan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken, recreëren, vervoer/transport, natuur en dergelijke. Zulke vraagstukken kunnen alleen met een holistische, integrale en expliciete wijze worden doorgronden en uitgewerkt. Onze methodiek van Systems Engineering is bij uitstek geschikt om deze opgaven tot een goed einde te brengen. De expliciete afweging van belangen en behoeften is meer dan nodig om draagvlak te creëren en maatschappelijk kapitaal zinvol te investeren. Lees hier een artikel van Dutch Boosting Group over omgevingsmanagement.

Mobiliteit

Mobiliteitsvraagstukken zijn van nature multidisciplinair en veelal grensoverschrijdend. Tot voor kort leek het daarbij vooral te gaan over techniek en  systeemkeuzes, ruimtegebruik, energiegebruik en aanbod en -vraagregulering. Sinds Covid19 is het werkveld sterk verbreed met nieuwe prioriteit voor gezondheid en veiligheid van reizigers.
Als werk- en openingstijden meer worden gespreid over de dag en week ontstaan plotseling nieuwe vragen rond (institutionele) knelpunten voor werkgevers, voorzieningen en instellingen. Ook zal door capaciteitsschaarste prioritering van reizigersgroepen een plek moeten krijgen bij het reizen met het OV.
Overheden komen met nieuwe kaders en richtlijnen. Aanbieders van infrastructuur en vervoer worden zo geprikkeld tot innovatie en maatwerkoplossingen. De rol van Dutch Boosting Group hierbij is het aandragen kennis en ideeën en het managen van processen en projecten. Zie onze ervaringen en projecten op het gebied van mobiliteit.

Energietransitie

Ons energiesysteem is in transitie. Er is een toename in de lokale productie van hernieuwbare energie en gelijktijdig een zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen voor industriële processen en zware transport.
Van centraal opgewekte energie, gedistribueerd door ons energienet
zullen we een overgang doormaken naar een semi-decentraal netwerk. Daarbij wordt ook lokaal hernieuwbare energie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt.
Dit is geen gemakkelijke overgang, omdat bij de productie, opslag, distributie en gebruik van energie meerdere belangen en functies elkaar beinvloeden op verschillende schaalniveaus. De energietransitie is daarom een goed voorbeeld van een complex vraagstuk, waarop wij bij Dutch Boosting Group onze expertise, systeemdenken, kennis en netwerk kunnen loslaten. Lees hier het interview met collega’s André en Joost in de Duurzaamheidskrant: “De kracht van het collectief”